Join Our Citizens' Panel

Ymunwch â'n Panel y Trigolion

Do you have any ideas and views that you would like to share?
Oes gyda chi syniadau neu safbwyntiau yr hoffech chi’u rhannu?

Are you keen to influence the improvement of services in Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil?
Ydych chi’n awyddus i ddylanwadu ar wasanaethau yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful a’u gwella?

If yes, then apply to join the Councils' Citizens’ Panel.
Os oes, ymunwch â Phanel y Trigolion y Cyngor
The Citizens’ Panel is a panel of over 1000 residents of Cwm Taf (Rhondda Cynon Taf and Merthyr Tydfil) who represent the population of the boroughs and are interested in sharing their views and ideas on certain issues that may arise.

From time to time, we may call upon members of the Citizens' Panel at intervals during the year to participate in various activities, focus groups, discussions or to complete questionnaires.

The Panel allows us to consult with people easily and we can consult with them in a variety of ways on a regular basis.  We aim to cover areas of interest to the general population.
Carfan o dros 1000 o drigolion lleol Cwm Taf (Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tydful) ydy Panel y Trigolion.  Maen nhw'n cynrychioli trigolion y Fwrdeistref, gan rannu'u barn a'u syniadau ar faterion penodol sy'n dod i'r amlwg.  

O bryd i'w gilydd yn ystod y flwyddyn, fe fyddwn yn galw ar aelodau o'r Panel i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau, grwpiau trafod neu lenwi holiaduron.

Mae'r Panel yn gyfrwng inni drafod gyda phobl mewn ffordd hawdd, ac mae modd inni ymgynghori â nhw mewn nifer o ddulliau'n rheolaidd.  Ein nod yw trafod materion sydd o bwys i'r trigolion yn gyffredinol.
 
 
dividing line
Snap Survey Software